Referat frå Årsmøte i Landbrukets Dag SA

Referat frå Årsmøte i Landbrukets Dag SA

Torsdag 25.februar, i åerwt 2019, vart det skipa til årsmøte i samskipnaden Landbrukets Dag SA. Mykje godtfolk, representanatar frå dei fleste av dei 24 ulike eigarorganisasjonane, var samla i møtesalen på Pernille kafeteria på Evje. Eit triveleg møte som vart avslutta med ei samrøystes tru på stadig betre dagar for den populære mat- og landbruksmessa "Naturligvis." Framleis 2 x Torbjørn i leiinga. Torbjørn Bjoraa held fram som prosjektleiar for messa, medan Torbjørn Helle held fram som styreleiar for Landbrukets Dag sa.

Årsmøte protokoll 2019 for Landbrukets Dag SA

 

Pernille Kafeteria, Evje 25 feb. 2019 kl. 11:00 – 14:00

 

Det ble gjennomført navneopprop og avklart hvem som hadde stemmerett. Det var 18 personer til stede og 9 organisasjoner var representert.

 

Til stede

Organisajon

Stemmerett

 Knut Erik Ulltveit

Aust-Agder Bondelag

Ja

 Tor Erik Leland

Vest-Agder Bondelag

Ja

 Turid S. Greibrokk

Aust-Agder Bygdekvinnelag

Ja

 Svein Haugom

Vest-Agder Sau og Geit

Ja

 Jan Atle Dolsvaag

4H Region Agder

Ja

 Christians Espegren

Skogselskapet i Agder

Ja

 Asgeir Pollestad

Tine SA

Ja

Åge Andre Brømnes
Ingvill Jørgensen

Nortura SA

Ja

 Tor Erik Leland

Vest-Agder Landbruksselskap

Ja

 Jakob Saaghus

Norsk Landbruksrådgiving Agder

Ja

Åge Gyland

Landbruksråd Agder

Nei

Torbjørn Helle

Styreleder

Nei

Bjørn A Ropstad

Nestleder

Nei

Inger Liv R. Thoresen

Styremedlem

Nei

Maria C. Hammergren

Nytt styremedlem

Nei

Olav Lidtveit

Leder valgnemd

Nei

Lillian B. Andersen

Sekretær

Nei

Torbjørn Bjoraa

Prosjektleder

Nei

 

 

 

 

 

 

Sakliste

 

Sak 1/19         Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

 

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent og møtet var lovlig satt.

 

 

Sak 2/19         Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll


Forslag til vedtak:

Møteleder: Torbjørn Helle, referent: Lillian B Andersen, 2 medlemmer til å skrive under protokollen, foreslås på årsmøte blant de frammøtte. Møteprotokoll kan underskrives enten skriftlig eller elektronisk.

 

Vedtak:

Møteleder Torbjørn Helle, referent Lillian B Andersen.

2 medlemmer til å underskrive protokoll: Christian Espegren og Knut Erik Ulltveit

 

 

Sak 3/19         Styrets årsberetning


Styreleder Torbjørn Helle gikk gjennom årsberetningen for 2018.

 

 

Forslag til vedtak:

Årsberetning for 2018 godkjennes.

 

Vedtak:

Årsberetning 2018 godkjent.

 

 

Sak 4/19         Regnskap og budsjett


Prosjektleder Torbjørn Bjoraa orienterte om regnskap for 2018 og presenterte budsjett for 2019.

 

 

Forslag til vedtak:

Regnskap 2018 godkjennes som Landbrukets dag SA sitt regnskap for 2018

Årsmøtet 2019 godkjenner foreningens budsjett for 2019.

 

Vedtak:

Regnskap 2018 godkjennes.

Budsjett 2019 godkjent.

 

 

Sak 5/19         Anvendelse av disponible midler

 

Forslag til vedtak:

Overskudd 2018 godskrives mot egenkapital.

 

Vedtak:

Overskudd 2018 godskrives mot egenkapital.

 

 

Sak 6/19         Dugnadspenger

 

Forslag til vedtak:

For 2019 utbetales kr 100,00 per time for dugnadsarbeid.

 

Vedtak:

For 2019 utbetales kr 100,00 per time for dugnadsarbeid.

 

 

Sak 7/19         Lån
 

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhandle med kreditorer, med målsetning å komme frem til en varig løsning. 

 

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhandle med kreditorer, med målsetning å komme frem til en varig løsning. 

 

 

Sak 8/19         Vedtekter
 

Forslag til vedtak:

Vedtektsendringer godkjennes og nye vedtekter trer i kraft fra og med i morgen.

 

Vedtak:

Vedtektsendringer godkjent og nye vedtekter trer i kraft fra og med 26 feb. 2019.

 

 

Sak 9/19         Instruks valgkomite
 

Forslag til vedtak:

Forslag til instruksendring godkjennes og ny instruks trer i kraft fra og med i morgen.

 

Vedtak:

Instruksendring godkjent og ny instruks trer i kraft fra og med 26 feb. 2019.

 

 

Sak 10/19       Informasjon

          

- Naturligvis 2018 og 2019 (16-18 aug.)

- Mat i Sentrum 2018 og 2019 (31 aug.)

 

Presentasjon av 4H Agder på Naturligvis og Mat i Sentrum

v/Jan Atle Dolsvaag

Naturligvis

-Aspirantleir

-Stand

 

Mat i Sentrum

- Stand

 

 

Sak 11/19 Valg av medlemmer til styret, revisor, valgkomité og forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte

 

Leder av valgkomite, Olav Lidtveit, presenterte komiteens innstilling. Møteleder gjennomførte og ledet valget.
 

Turid S. Greibrokk fra Aust-Agder Bygdekvinnelag kom med benkeforslag på nytt styremedlem: Katrine Hustad som motkandidat til Maria C. Hammergren. Det ble krevd skriftlig valg, og ved avstemmingen ble Katrine Hustad valgt som nytt styremedlem med 8 mot 1 stemmer.

 

Det ble ikke krevd skriftlig valg til øvrige forslag fra valgkomiteen til styret, revisor og valgkomité. Følgende ble valgt:

 

Verv

Navn

Organisasjon

Virketid

Styret

 

 

 

Styreleder

Torbjørn Helle

Tine SA

1 år

Nestleder

Bjørn A Ropstad

Evje og Hornnes kommune

1 år

*Styremedlem

Inger Liv R. Thoresen

Vest-Agder Bondelag

1 år

*Styremedlem

Margit Dale

AT-Skog

1 år

Styremedlem

Cathrine Hustad

Aust-Agder Bygdekvinnelag

2 år

Varamedlem

Tarald Myrum

Aust-Agder Bondelag

1 år

Varamedlem

Marianne Goderstad

Aust-Agder Bondelag

1 år

 

 

 

 

Valgnemnd

 

 

 

*Leder valgnemnd

Notto Hornnes

AT-Skog

1 år

*Nestleder valgnemnd

Reidun Svaland

Vest-Agder Bondelag

2 år

Medlem valgnemnd

Øyvind Aakhus

 

3 år

 

 

 

 

Revisor

Bjørgulv N. Berg

 
  1. år

* Ikke på valg 2019

           

Asgeir Pollestad foreslo lederhonorar for styreleder settes til kr 15.000,- pr. år.

Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak godtgjørelse for tillitsvalgte:

Møtegodtgjørelse følger bondelagets satser.
Styreleder Landbrukets dag SA tilkommer lederhonorar kr 15.000,- pr år.

 

 

 

Årsmøtet hevet.

 

 

25 / 2 - 2019                                                              25 / 2 - 2019

 

 

 

…………………………………                               ………………………………..

Christian Espegren                                                    Knut Erik Ulltveit

Skogselskapet i Agder          

Naturligvis er en årlig møteplass for mennesker fra bygd og by, og en stormønstring av landbruk, bygdekultur og opplevelser på Agder. Arrangementet har siden 2004 vært arrangert på Evje, nærmere bestemt på Evjemoen.Her står landbruk, lokal mat og gode opplevelser i sentrum. God mat, lokal mat - og det gode måltidet blir en stadig viktigere del av messen. Mange lokale produsenter byr fram sine varer for salg - og arrangøren har et stort mattelt hvor det serveres varme og kalde retter fra øverste hylle.
Ikke minst er det en stor maskinutstilling for deg med egen gård eller hage - med behov for å kunne kjøpe og se siste nytt. Vi har en rekke aktiviteter for barn som f.eks.  kokkekurs og snekring av fuglekasser.
Naturligvis, på Evjemoen, er en folkefest på mer enn en måte. En folkefest for store og små. By og land - hand i hand. Naturligvis.